Decyzje Zarządu Klubu Posokowca Członka ISHV podjęte w dniu 21 lutego 2015 roku.

Zarząd Klubu obradując w dniu 21.02.2015 podjął następujące uchwały:

  1. W związku z wytycznymi ZG ZKwP dotyczącymi klubów z władzami wybieralnymi, zarząd pisemnie poinformował ZG o ilości członków klubu, liczby wpłaconych składek i ich wysokości 2014r. Podjęte zostaną działania w celu przeniesienia konta bankowego do Banku Millenium oraz prowadzenia księgowości i sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi ZG ZKwP. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem programu księgowego i zatrudnieniu księgowej.
  2. Przedyskutowano otrzymany protokół z przeprowadzonych obrad Zarządu ISHV w miejscowości Parsberg w dniu 14.02.2015 roku.
   Ustalenia wynikające z protokołu:
   • w obecnym roku nie będzie przeprowadzony w Niemczech Konkurs ISHV Suche 2015 rok. W terminie konkursu mają być przeprowadzone obrady Walnego Zgromadzenia ISHV w dniach 30-31 października br.
   • w roku 2016 organizatorem Konkursu ISHV Suche będzie niemiecki klub KBGS.
   • w 2018 roku organizatorem Konkursu ISHV Suche ma być szwajcarski klub SSC.
   • od 2020 roku organizatorami Konkursów ISHV Suche mają zostać Kluby członkowskie według kolejności przyjęcia do ISHV.
   • ma zostać ustalony profil organizacyjny ISHV.
   • VH i KBGS nie będą brały udziału w memoriałach organizowanych w Czechach, Słowacji i w Polsce.
   • włoski klub S.A.C.T. został zawieszony w prawach członka ISHV i wezwany do natychmiastowego zwrotu Pieczęci Użytkowości ISHV.
   • ustalono że zarząd ISHV i zarządy klubów muszą się spotykać corocznie.
   • obecna Pieczęć Użytkowości ISHV będzie zastąpiona winietą, chronioną prawami patentowymi. Poszczególne kluby będą zakupywać potrzebną im ilość winiet.
   • do rodowodów psów powinny być dołączana karta z opisem użytkowości i zdrowotności posokowca i jego przodków.
   • ISHV opracuje regulamin konkursów posokowców na sztucznych tropach.
   • ISHV opracuje regulamin ochrony zwierząt z uwzględnieniem zasad etycznego poszukiwania postrzałków.
   • Zarząd ISHV zakazuje praktyk sprzedaży psów raz z pieczęcią, raz bez pieczęci użytkowości. Kluby muszą wykluczać takich hodowców z członkostwa w Klubie należącym do ISHV.
   • posokowce pochodzące z hodowli spoza FCI nie mogą uczestniczyć w żadnych próbach, konkursach, przeglądach, pokazach i wystawach organizowanych pod patronatem ISHV. Jest to sprzeczne z zasadami ISHV. W stosunku do klubów, które łamią te postanowienia będą wyciągane konsekwencje.
   • klub węgierski będzie wspierał radą i pomagał organizacyjnie w rozwoju klubu rumuńskiego. W przypadku braku aktywności klubu rumuńskiego utraci on możliwość członkostwa w ISHV.
   • nowy regulamin próby głównej ISHV Suche zostanie wydrukowany i rozkolportowany.
  3. Podjęto uchwałę że Memoriał im. Księdza Benedykta Gierszewskiego będzie organizowany co dwa lata. Ze względu na zmianę kalendarza imprez przez ISHV w obecnym roku zostanie zorganizowany X Memoriał W roku 2017 zostanie zorganizowany XI Memoriał.
  4. Podjęto uchwałę że w latach, w których nie będzie odbywał się memoriał, klub będzie współorganizował Ocenę Pracy Posokowców w Naturalnym Łowisku (PP) dla polskich członków klubu.
  5. Uzgodniono że Klub w dniach 10-12.04 br. weźmie udział w Międzynarodowych Targach Łowieckich EXPO HUNTING w Sosnowcu. RDLP w Katowicach odstąpi nieodpłatnie na rzecz klubu część swojej powierzchni wystawienniczej. Po stronie klubu jest zabezpieczenie materiałów informacyjnych, plakatów, ulotek i zaprezentowanie posokowców jako użytkowych psów niezbędnych w łowiskach.
  6. Omówiono sprawę uznawania dyplomów zdobytych przez posokowce należące do członków naszego klubu na zagranicznych konkursach w zakresie Próby Głównej. Kol. W. Galwas wystosował pisma Klubów Posokowca w Czechach i na Słowacji z pytaniem co do zasad uznawania przez ich kluby dyplomów z Próby Głównej uzyskanych za granicą jako element niezbędny do nabycia uprawnień hodowlanych. Z uzyskanych odpowiedzi wynika że kluby te honorują dyplomy, które odpowiadają zasadom odpowiadającym w ich klubie. Np. klub słowacki w stosunku do suk i psów honoruje jedynie dyplomy I i II stopnia uzyskane na zwierzynie płowej (jeleń, daniel, muflon).
  7. Zarząd Klubu Posokowca podjął uchwałę że do uzyskania Pieczęci ISHV należy uznawać dyplomy z Próby Głównej przeprowadzonej przez kluby innych państw zrzeszonych w ISHV, pod warunkiem że dyplom ten będzie spełniał zapisy regulaminowe obowiązujące w Polsce (w zakresie czasu od zranienia, długości tropu, oceny pracy na ścieżce tropowej, gonu i stanowienia, itp.). Uznanie takiego dyplomu daje możliwość uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV, po spełnieniu innych wymogów.
  8. Po rozpatrzeniu deklaracji członkowskich podjęto uchwałę o przyjęciu do klubu nowych członków.
  9. Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków klubu 3 osób.
  10. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze ustalono na dzień 06. czerwca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Zorganizowanie bazy noclegowej, wyżywienia, biesiady, pomieszczeń pod obrady, powierzono Kolegom Z. Skrzekowi i J. Rudzińskiemu.
  11. Kol. R. Malec zgłosił propozycję zorganizowania PP na pograniczu polsko–słowackim w porozumieniu z KCHF. Zarząd upoważnił Kol. R. Malca do przeprowadzenia rozmów w sprawie organizacji PP przez Beskidzką Okręgową Radę Łowiecką.
  12. Termin organizacji warsztatów dla przewodników posokowców i tropowców ustalono na 04-06 września b.r. Zarezerwowano na ten cel noclegi w Hotelu Nad Stawem w Bogacicy.
  13. Na dni 06-09. listopada br. ustalono termin przeprowadzenia przez ZO PZŁ w Opolu, wspólnie z Klubem Posokowca – X Memoriału im. Księdza Benedykta Gierszewskiego. Jako bazę memoriału zarezerwowano Hotel Nad Stawem w Bogacicy.
  14. Zarząd Klubu wytypował Kol. R. Malca z psem posokowcem bawarskim CANTO z Ivetkinho dvora do reprezentowania Klubu na VII Konkursie o Spišsky Pohár na Słowacji w dniach 22-25.10.2015 roku.