Walne Zebranie Członków Klubu 2016

Zarząd Klubu zwołuje na dzień 5 czerwca 2016 roku, na godzinę 1000  Walne Zgromadzenie Członków Klubu,  które odbędzie się w Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego.

 Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

   

  skan zawiadomienia o WZCzK