Biuletyn Klubu i porządek obrad Walne Zgromadzenia Członków

 Jak informowaliśmy wcześniej, Walne Zgromadzenie członków Klubu Posokowca Członka ISHV odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 roku, o godz. 1000 we Włodzimierzowie na terenie Ośrodka „Zielony Gościniec”.

Poniżej zamieszczamy proponowany Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Osobne zawiadomienia o WZ nie będą wysyłane do członków klubu.

W poprzedzający dzień, 3 czerwca, zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Pracy Posokowców w Piotrkowie Trybunalskim. Po konkursie planujemy zorganizować na terenie ośrodka „Zielony Gościniec”, o godz. 1900, biesiadę dla członków klubu i miłośników posokowców. Szczegóły dotyczące zakwaterowania i biesiady się na naszej stronie.

 

Publikujemy również Biuletyn Klubu Posokowca za rok 2016, który znajdziecie TUTAJ.

Biuletyn w wersji drukowanej zostanie rozesłany do wszystkich członków Klubu ( którzy mają opłaconą składkę członkowską za 2016 rok) w drugiej dekadzie maja.

 

Walne Zgromadzenie członków Klubu Posokowca – Członka ISHV

o godz. 1000 w dniu 4 czerwca 2017 roku,

na terenie ośrodka „Zielony Gościniec” we Włodzimierzowie k/Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.