Święto posokowców 2013

W czerwcowy weekend Piotrków Trybunalski „zaczerwienił” się od posokowców. To tam Klub Posokowca Członek ISHV zaprosił swoich członków aby wzięli udział w zaplanowanych imprezach kynologicznych. 

Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców

Zaczęło się 8 czerwca. W sobotni ranek na strzelnicy w Piotrkowie rozpoczął się Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców zorganizowany przez ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Do konkursu przystąpiła rekordowa ilość 15 posokowców bawarskich i hanowerskich. Warunki pogodowe i terenowe, jak to zwykle bywa w lasach piotrkowskich, były bardzo trudne. Padające ulewne deszcze spowodowały, że wytyczone ścieżki tropowe były w znacznej części podtopione wodą. Posokowce pracujące po sztucznie założonych tropach napotykały na licznie bytującą w tych lasach zwierzynę. Pomimo tego większość posokowców, nie zważając na utrudnienia i roje komarów, bardzo dobrze wypracowywała ścieżki tropowe. Na pokreślenie zasługuje doskonałe przygotowanie konkursu przez Komisję Kynologiczną pod kierunkiem jej Przewodniczącego Zbigniewa Skrzeka.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że aż 12 posokowców  uzyskało dyplomy, z czego 8 to dyplomy I stopnia, 2 – II stopnia i 2 – III stopnia. Ich przewodnicy otrzymali z rąk Sędziego Głównego Konkursu – Andrzeja Brabletza i Łowczego Okręgowego Cezarego Szadkowskiego medale, puchary i dyplomy. Jedynie 3 posokowce nie uzyskały dyplomu, jednak ścieżki tropowe ukończyły wszystkie. Chciałbym podkreślić, że na 12 dyplomów aż 11 przypadło przewodnikom będących członkami Klubu Posokowca. Zwycięzcą  konkursu został Mikołaj Włocławski z posokowcem bawarskim BABKA CYTRYNOWA Hazba.  Dodam że żaden ze startujących klubowych posokowców nie pozostał bez dyplomu. Wyniki te świadczą o tym, że Klub Posokowca przykłada bardzo dużą wagę do prawidłowego ułożenia posokowca, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach na konkursach i w pracy w łowisku.

 

Walne Zgromadzenie Klubu Posokowca Członka ISHV

To nie wszystkie imprezy jakie miały miejsce w sobotę 8 czerwca. Zgodnie ze statutem, zarząd klubu zwołuje co roku Walne Zgromadzenie Członków. W tym roku odbyło się w kilka godzin po zakończonym konkursie, w Sulejowie koło Piotrkowa T. Po otwarciu zebrania przez Prezesa Klubu i wyborze Prezydium Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2012 roku przedstawił jego Przewodniczący Wojciech Galwas. Do klubu należy 135 członków posiadających ponad 170 posokowców. Stan finansowy klubu, pomimo braku dotacji i wysokich opłat do ISHV, należy uznać za bardzo dobry. Do najważniejszych wydarzeń z życia klubu w ubiegłym roku należy wymienić;

–        zorganizowanie stoiska klubowego na odbywających się w Warszawie Międzynarodowych Targach Łowieckich.

–        przeprowadzenie w rejonie Kluczborka, trzydniowych warsztatów dla przewodników posokowców i tropowców w którym uczestniczyło 20 osób z Polski i z zagranicy.

–        udział w zorganizowanym w słowackich Tatrach – Memoriale Fridricha Konrada. W tym konkursie na naturalnych postrzałkach wzięło udział 11 posokowców z siedmiu państw należących do ISHV.

–        zorganizowanie wspólnie z ZO PZŁ w Opolu i przeprowadzenie siódmego już Memoriału im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli oceny pracy posokowców w naturalnym łowisku. W memoriale wzięło udział 7 posokowców z Czech, Węgier, Słowacji i Polski.

–        na przełomie roku 2012/2013 Komisja Kynologiczna ORŁ w Opolu wspólnie z Klubem Posokowca przeprowadziła w rejonie Kluczborka ocenę pracy posokowców i tropowców w naturalnym łowisku.

–        wiosną 2013 opublikowany został kolejny Biuletyn Klubu za 2012 rok. Został on rozesłany do wszystkich członków klubu, Zarządów Okręgowych PZŁ, Zarządów Oddziałów ZKwP, sędziów kynologicznych jak również do zagranicznych klubów członkowskich ISHV.

Po sprawozdaniu z działalności zarządu, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Jakub Rudziński. Po przedstawieniu wyników przeprowadzonej kontroli, wniósł w imieniu Komisji wniosek o udzielenie członkom Zarządu Klubu Posokowca absolutorium. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów udzieliło Zarządowi Klubu Posokowca Członka ISHV absolutorium za 2012 rok.

W toku dalszej części zebrania Zarząd Klubu przedstawił plany klubu na bieżący rok. Na pierwszą dekadę września zaplanowano przeprowadzenie na terenie OHZ Kluczbork corocznych warsztatów dla przewodników posokowców i tropowców. Cieszą się one wśród uczestników bardzo dużym uznaniem, a jednym z głównych zadań klubu jest promocja użytkowego posokowca. Osiągnąć to można jedynie poprzez „pracę u podstaw”, poprzez teoretyczną i praktyczną pomoc w układaniu posokowców, których w łowiskach jest w dalszym ciągu za mało.

W dniach od 2 do 5 listopada na terenie lasów Nadleśnictwa Kluczbork zostanie przeprowadzony, kolejny VIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Ocena pracy posokowca w naturalnym łowisku. Wezmą w nim udział posokowce z Polski oraz z zaprzyjaźnionych klubów członkowskich ISHV.

W listopadzie delegacja z naszego klubu weźmie udział w Zjeździe Klubów Członkowskich ISHV, który odbędzie się na Węgrzech. Odbędą się tam narady Przewodniczących Klubów, Doradców ds. Hodowli oraz Zjazd Delegatów ISHV. W ramach spotkania odbędzie się również konkurs posokowców na naturalnym postrzałku w którym weźmie udział przedstawiciel naszego klubu.

W dyskusji uczestnicy zebrania zwracali uwagę na bardzo ograniczone możliwości uzyskania przez posokowce oceny z pracy w naturalnym łowisku. Zabezpieczenie w jednym miejscu i czasie postrzałka zwierzyny grubej, przewodnika z posokowcem oraz dwóch sędziów przysparza wiele trudności. Regulamin powinien umożliwiać również ocenę pracy posokowca przy poszukiwaniu postrzałka również po „białej stopie”. W naturalnych warunkach polowań, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, znaczna ich część odbywa się w okresie jesienno-zimowym gdy jest pokrywa śnieżna. Zarówno posokowce jak i inne tropowce są zobowiązane do poszukiwania postrzałków także po „białej stopie”. Praca przy zalegającej pokrywie śnieżnej nie jest pracą łatwiejszą niż po „czarnej stopie”. Niska, często ujemna temperatura, liczne krzyżujące się tropy zwierzyny w łowisku, trop postrzałka często przykryty świeżym opadem śniegu, powoduje znaczne utrudnienia dla poszukujących rannej zwierzyny psów. Ocena po „czarnej stopie” jest zasadna przy próbach i konkursach organizowanych po sztucznym tropie, gdzie ścieżka tropowa jest zakładana przez ludzi. Nie znajduje ona uzasadnienia przy poszukiwaniu rannej zwierzyny w warunkach naturalnego łowiska. Zniesienie zapisu o ocenie wyłącznie po „czarnej stopie”, umożliwiło by również znaczne wydłużenie okresu w którym taka ocena może być dokonywana, a tym samym ułatwiło przeprowadzenie oceny pracy znacznie większej ilości posokowców i tropowców     w naturalnych warunkach.                                                                                                              W dalszej dyskusji zwrócono również uwagę na regulaminowe niedogodności związane z uzyskaniem wniosku na CPC na regionalnych konkursach pracy posokowców.   W konkursach pracy tropowców czy dzikarzy mogą brać udział przedstawiciele ponad 100 ras psów myśliwskich, natomiast do udziału w konkursach pracy posokowców są uprawnione jedynie 3 rasy – alpejski gończy krótkonożny, posokowiec bawarski, posokowiec hanowerski. Sytuacja ta w praktyce uniemożliwia zgłoszenie na konkurs minimum 10 posokowców, a tym samym przyznanie wniosku na CPC na regionalnych konkursach posokowców.             Dyskutowano również na temat wymogów FCI dotyczących uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.). Aktualne wymogi warunkują jego uzyskanie przez psy z Grupy VI FCI (do której należą posokowce), m.in. od zaliczenia testu na żywej, naturalnej zwierzynie. Zdaniem członków naszego klubu najbardziej adekwatną tego rodzaju próbą jest Ocena pracy posokowców w naturalnym łowisku, bowiem to właśnie w jej trakcie posokowce mają możliwość zaliczenia testu na żywej, naturalnej zwierzynie. Dyplom z tej oceny umożliwia również uzyskanie posokowcom certyfikatu użytkowości.        Po zakończeniu dyskusji członkowie zgromadzenia w drodze głosowania podjęli uchwałę o wystąpieniu z pismami do władz ZKwP i PZŁ z prośbą o zajęcie stanowiska w nurtujących członków klubu dyskutowanych kwestiach.                                                                Na tym zakończono Walne Zgromadzenie, a dalsza nieoficjalna część dyskusji odbywała się w czasie wspólnej biesiady, w której uczestniczyło ponad 60-ciu miłośników posokowców.

Specjalistyczna Krajowa Wystawa Posokowców.

W niedzielę strzelnica myśliwska w Piotrkowie zamieniła się w teren wystawy. Wybieralny Klub Posokowca wspólnie z Oddziałem ZKwP w Raciborzu, zorganizował wystawę na którą zgłosiło się ponad 60 posokowców. Tak dużej stawki posokowców nie widziała od lat żadna wystawa w Polsce. Może wystawców zachęciła obsada sędziowska, którą stanowili doświadczeni hodowcy i przewodnicy posokowców – międzynarodowi sędziowie ze Słowacji. Nie można powiedzieć, żeby byli oni wyrozumiali dla wystawianych psów. Oględziny były bardzo dokładne, psy były mierzone, oglądano je „z góry i z dołu”, liczono wszystkie zęby, sprawdzano kolor oczu i pazurów, mierzono wzrost i ogony. Wnikliwie oceniano chody, proporcje ciała, budowę kończyn przednich i tylnych, jakość okrywy włosowej, sprawdzano charakter. Wystawiane oceny również prezentowały duży zakres: od doskonałych, poprzez b. dobre, dobre, do „nie do oceny” i dyskwalifikacji. To raczej na innych wystawach się nie zdarza. Ale czy nie o to chodzi, żeby ocena psa była dokładna? I znów wśród wystawianych psów prym wiodły posokowce znajdujące się w posiadaniu członków Klubu Posokowca. Wspomnę tylko że na 10 przyznanych CWC, aż siedem trafiło do „klubowiczów”. Również zwycięstwa rasy wśród posokowców bawarskich i hanowerskich, oraz konkurencje hodowlane „padły ich łupem”. Najpiękniejszym psem wystawy wybrany został posokowiec hanowerski AMIGO z Kaszubskich Piachów – Marcina Brelińskiego z Kołobrzegu.

Dokonania konkursowe i wystawowe chyba dobrze świadczą o pracy Klubu Posokowca Członka ISHV, najstarszego wybieralnego klubu wśród psów myśliwskich.

Wojciech Galwas