Walne Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca Członka ISHV z dnia 02.06.2007r.

2 czerwca terenie ośrodka wypoczynkowego w Sulejowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Klubu Posokowca Członka ISHV. W bieżącym roku zebranie nosiło charakter zebrania sprawozdawczego. W zebraniu uczestniczyło 41 osób.
Prócz standardowych procedur poświęconych sprawozdawczości, powołania Przewodniczącego i komisji, poruszono wiele istotnych dla członków klubu spraw.
Protokół z WZ jest dostępny na naszej stronie dla zalogowanych członków klubu.
W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności za poprzedni rok odczytał Sekretarz Jerzy Karaszewski. Przedstawił on całokształt działalności Zarządu za okres ubiegłego roku.
Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Jerzy Sokół. Finanse klubu na dzień dzisiejszy przedstawiają się zadawalająco i jest zachowana płynność finansowa.
W sprawach hodowlanych zabrał głos V-ce Prezes ds. Hodowlanych Galwas Wojciech.
W swoim wystąpieniu skupił się głównie na swojej działalności za okres 06.2006 – 05.2007 rok., w tym m. innymi:
  • omówieniu spotkania Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV we Włoszech na przełomie sierpnia i września 2006 roku i okoliczności zwrotu do naszego Klubu Pieczęci Użytkowości ISHV,
  • kryteriach i zasadach właściwego i jednolitego stosowania Pieczęci Użytkowości zgodnych z zasadami ISHV,
  • potrzebie nowelizacji dodatkowych wymogów hodowlanych dla członków Klubu Posokowca Członka ISHV. Zmiany te maja na celu wprowadzenie obecnie obowiązującej nomenklatury, wynikającej z aktualnie obowiązującego regulaminu prób i konkursów. Ponadto umożliwiają kojarzenia zagraniczne dobrym posokowcom, które nie posiadają jeszcze pieczęci ISHV, oczywiście po uzyskaniu zgody doradców hodowlanych. Dopasowują wymogi uzyskiwania pieczęci ISHV do wymogów obowiązujących we wszystkich klubach członkowskich.
  • stopniu realizacji ubiegłorocznego wniosku Walnego Zgromadzenia dotyczącego wspólnego wystąpienia z klubo komisją ZG Klub Posokowca w kwestii zmiany wymogów hodowlanych prze Główną Komisję Hodowlaną ZKwP.
Z uwagi na odmowę wspólnego wystąpienia, Klub nasz wystosował samodzielny wniosek do Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP o rozszerzenie wymogów hodowlanych dla posokowców bawarskich i hanowerskich.
W otrzymanej odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że ZKwP nie widzi potrzeby podniesienia wymogów hodowlanych, a przedstawione przez nasz klub propozycje mogą być jedynie stosowane wobec członków naszego klubu.
Smuci wszystkich członków klubu, że w naczelne władze naszego związku nie dostrzegają potrzeby podnoszenia hodowli posokowców na wyższy poziom, ze szczególnym uwzględnieniem do dalszej hodowli predyspozycji zdrowotnych i cech użytkowych. Dziwi poza tym fakt, że GKH nie dostrzega nawet potrzeby określenia stopnia dysplazji stawów biodrowych, które to badanie jest wymagane w stosunku do posokowców hanowerskich. Na dzień dzisiejszy posokowce ze stopniem dysplazji E mogą być dopuszczone do hodowli.
W dalszej dyskusji wielu uwagi poświęcono zasadom udzielania Pieczęci Użytkowości ISHV oraz zgodności jej stosowania z przepisami ZKwP.
Członkowie podnosili kwestię w jaki sposób dokumentować dochodzenie postrzałków. Zobowiązano Zarząd do opracowania zasad zamieszczania reklam w Biuletynie Klubowym i na stronie internetowej.
Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski omówił przebieg ubiegłorocznego Memoriału B. Gierszewskiego, który będzie organizowany cyklicznie, co 3 lata. W przyszłości memoriał będzie organizowany w rejonie Opola przy nieco zmienionych zasadach organizacyjnych i kwaterunkowych. Pozwoli to na organizację imprezy w większej skali.
Wprowadzone zostaną zmiany w sposobie redagowania biuletynu. Główny nacisk położony zostanie na większą bazę danych hodowlanych, osiągnięć użytkowych, dochodzeń postrzałków, lansowania psów i hodowli wykazujących się praktycznymi osiągnięciami dochodzeń postrzałków. W związku z powyższym zaleca się bieżące przesyłanie potwierdzonych kart poszukiwania postrzałków.
Na szerszą niż dotychczas skalę przeprowadzane będą praktyczne szkolenia w terenie członków klubu – właścicieli posokowców. Zorganizowane zostaną Poszukiwania Postrzałka, umożliwiające uzyskanie dyplomu.
Na tym zebranie zakończono, po czym jego uczestnicy udali się na wspólną biesiadę, która trwała do godzin późno nocnych.