statut

STATUT KLUBU POSOKOWCA
CZŁONKA ISHV

Tekst jednolity
Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Posokowca
w dniu 22 marca 2003 r. ze zmianami uchwalonymi na
Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 17 lipca 2005 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub nosi nazwę:
  Związek Kynologiczny w Polsce
  Klub Posokowca
  Członek ISHV
  Adres:
  Związek Kynologiczny w Polsce
  Oddział w Opolu
  ul. 1 Maja 92 (skr. poczt. 564)
  45-357 OPOLE
 2. Klub powstał na podstawie Statutu ZKwP ( § 28 pkt 23).
 3. Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP.
 4. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturach określonych przez ZKwP.
 5. Wszystkie działania Klubu oparte są na Statucie ZKwP, Regulaminach i Uchwałach zatwierdzonych przez Zarząd Główny ZKwP.
 6. Klub współpracuje z Międzynarodowym Związkiem Posokowców – ISHV i jest reprezentantem hodowców i właścicieli posokowców oraz innych organizacji kynologicznych.
 7. Klub finansuje się samodzielnie, ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swej działalności.
 8. Działalność finansowa Klubu jest prowadzona na zasadach obowiązujących w ZKwP.
 9. Klub jest reprezentantem ZKwP w ISHV w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.

II. CELE I DZIAŁANIA KLUBU

 1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
 2. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.
 3. Pogłębianie wzajemnej współpracy między Klubem a Oddziałami ZKwP.

III. ZADANIA KLUBU

 1. Współpraca z władzami Związku (Zarząd Główny, Główna Komisja Hodowlana, Prezydium Kolegium Sędziów) oraz Polskim Związkiem Łowieckim.
 2. Organizowanie raz w roku wystawy klubowej.
 3. Organizowanie szkoleń, prób pracy, konkursów przy współpracy z PZŁ
 4. Wydawanie czasopism, biuletynów, wydawnictw książkowych, itp.
 5. Informowanie członków o uchwałach Zarządu Klubu.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu.

IV. CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiem Klubu może zostać jedynie członek ZKwP, który zadeklarował swoją wolę członkostwa i ma opłaconą składkę zgodnie z obowiązującymi zasadami statutowymi.
 2. Członek Klubu ma prawo:
  • być wybieranym do władz Klubu
  • wysuwać wnioski do władz Klubu
  • korzystać po opłaceniu składki ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach klubowych
 3. Członek Klubu jest zobowiązany:
  • opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu
  • popularyzować działalność Klubu
  • współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu
  • przestrzegać regulaminu i postanowień Klubu
 4. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu
  • nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną
  • wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
  • śmierci

V. WŁADZE KLUBU

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu
  2. Zarząd Klubu
  3. C.Komisja Rewizyjna
 2. Władze Klubu działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.
 3. Władze Klubu są wybierane w głosowaniu tajnym.
 4. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.

A. Walne Zgromadzenie Członków Klubu

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy Członkowie Klubu oraz zaproszeni przez Zarząd Klubu lub Walne Zgromadzenie goście z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Walnych Zgromadzeń ZKwP.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy decydowanie o wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:
  1. ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Klubu,
  2. uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,
  3. uchwalanie regulaminów klubu i ich zmian,
  4. uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Klubu sprawozdań oraz planów działalności,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
  6. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu ,
  7. rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
  8. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  9. wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

B. Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją działalność.
 2. Zarząd Klubu składa się z 7 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć się w dniu Walnego Zgromadzenia wybiera on spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, chyba, że Zarząd uchwali tajność: Przewodniczącego Klubu, trzech wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i jednego członka.
 4. Zarząd Klubu zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. W przerwach między posiedzeniami Zarządu, pracą Klubu kieruje Przewodniczący Klubu.
 5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 6. Kompetencje poszczególnych członków zarządu;
  1. Przewodniczący Klubu:
   1. reprezentuje Klub na zewnątrz,
   2. kieruje całością działalności Klubu i czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
   3. współpracuje z Zarządem Głównym ZKwP, Główną Komisją Hodowlaną i Prezydium Kolegium Sędziów,
  2. Vice Przewodniczący do spraw Organizacyjnych:
   1. współpracuje z oddziałami ZKwP,
   2. organizuje wystawy klubowe, przygotowuje bazę danych o wystawach i wynikach wystaw,
   3. organizuje szkolenia dla członków Klubu, sędziów i asystentów,
   4. organizuje działalność wydawniczą i popularyzatorską klubu,
   5. przygotowuje sprawozdania z działalności Klubu.
  3. Vice Przewodniczący do spraw Hodowlanych:
   1. stymuluje działalność hodowlaną członków Klubu,
   2. przygotowuje analizy statystyczne pogłowia rasy, listy reproduktorów, suk hodowlanych,
   3. służy radą w planowaniu i kryciu suk hodowlanych,
   4. gromadzi informacje o ilości miotów i urodzonych szczeniąt,
   5. organizuje przeglądy kwalifikacyjne,
   6. sporządza sprawozdania ze swej działalności, przygotowuje materiały do druku w wydawnictwach klubowych.
  4. Vice Przewodniczący do spraw Użytkowości:
   1. współpracuje z Radą Naczelną PZŁ (Główna Komisja Kynologiczna) oraz z Okręgowymi Radami Łowieckimi,
   2. organizuje terytorialne stacje posokowca,
   3. organizuje szkolenia w zakresie prób i konkursów pracy posokowców i ich pracy w łowisku,
   4. przygotowuje sprawozdania z działalności Klubu w zakresie użytkowości, ilości przeprowadzonych poszukiwań i dochodzonych postrzałków, wyników prób i konkursów pracy, przygotowuje w tym zakresie materiały do druku w wydawnictwach klubowych.
  5. Sekretarz:
   1. przyjmuje i odpowiednio rozdziela korespondencję,
   2. przygotowuje i rozsyła korespondencję,
   3. prowadzi ewidencję pism wychodzących i przychodzących do Klubu,
   4. sporządza protokoły zebrań Zarządu Klubu,
   5. prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu Klubu,
   6. sporządza i prowadzi ewidencję członków i załatwia wszelkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości, archiwizacji dokumentów Klubu,
   7. przygotowuje materiały do druku w wydawnictwach klubowych.
  6. Skarbnik:
   1. prowadzi kasę i rachunkowość koła,
   2. ciąga składki członkowskie i inne opłaty na rzecz Klubu,
   3. prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową,
   4. sporządza sprawozdanie z działalności finansowej.
  7. Członek Zarządu Klubu:
   1. pomaga w wykonywaniu zadań Zarządu Klubu zleconych przez Przewodniczącego Klubu.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące Statutu Klubu obowiązują po zatwierdzeniu przez Plenum Zarządu Głównego ZKwP.

C. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu i Zarządu
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga Zarząd Główny ZKwP.
 2. Niniejszy statut został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu i przekazany do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu ZKwP.