Regulamin

Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV
(Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków klubu 3 maja 2014 roku w Korbielowie.)
wersja pdf do wydruku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Posokowca Członek ISHV z władzami wybieralnymi został powołany przez Zarząd Główny ZKwP 17 listopada 2002 roku i nie posiada osobowości prawnej.

2. Klub powstał na podstawie Statutu ZKwP ( § 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5).

3. Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP.

4. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturach określonych przez ZKwP.

5. Wszystkie działania Klubu oparte są na Statucie ZKwP, Statucie Klubu, Regulaminach i Uchwałach Klubu zatwierdzonych przez Zarząd Główny ZKwP.

6. Podejmowane uchwały dotyczą wyłącznie członków Klubu i nie mogą być sprzeczne z przepisami ogólnozwiązkowymi.

7. Klub jest reprezentantem ZKwP w Międzynarodowym Związku Posokowców –ISHV, w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.

 

II. CELE I DZIAŁANIA KLUBU

1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.

2. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.

3. Pogłębianie wzajemnej współpracy między Klubem i Oddziałami ZKwP oraz zagranicznymi Klubami Posokowca zrzeszonymi w ISHV.

 

III. ZADANIA KLUBU

1. Współpraca z władzami ZKwP (Zarząd Główny, Główna Komisja Hodowlana, Prezydium Kolegium Sędziów) oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

2. Współpraca z Międzynarodowym Związkiem Posokowców – ISHV i z Klubami Posokowca zrzeszonymi w ISHV.

3. Organizowanie raz w roku wystawy klubowej.

4. Organizowanie szkoleń, prób pracy, konkursów przy współpracy z PZŁ.

5. Wydawanie czasopism, biuletynów, wydawnictw książkowych i innych materiałów multimedialnych.

6. Informowanie członków o uchwałach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Klubu.

7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

IV. CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członek Klubu ma prawo:

–          posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,

–          wysuwać wnioski do władz Klubu,

–          korzystać ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach klubowych w kraju i za granicą,

–          posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę klubową,

–          posługiwać się logo klubu,

–          zamieszczać na internetowej stronie klubu linki do swoich hodowli lub reproduktorów

–          na zasadach uchwalonych przez Klub.

3. Członek Klubu jest zobowiązany:

–          opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu oraz uiszczać inne opłaty na rzecz klubu uchwalone przez Walne Zgromadzenie,

–          popularyzować działalność Klubu,

–          współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu,

–          przestrzegać Statutu, Regulaminu i postanowień Klubu.

4. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

–          dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,

–          nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

–          wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,

–          skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu za rażące uchybienia obowiązków członkowskich,

–          śmierci.

 

5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.

 

V. PIECZĘĆ UŻYTKOWOŚCI ISHV

Reguły powierzania Pieczęci i jej zastosowanie.
(Uchwała Zarządu ISHV z 10.10.1997r. Tłumaczenie z oryginału ks. B. Gierszewski).

1. Zgodnie ze Statutem ISHV § 4, Regulamin Hodowlany poszczególnych Członków, winien być dostosowany:

–          dla posokowców hanowerskich do regulaminu Verein Hirschmann (VH),

–          dla posokowców bawarskich do regulaminu Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V (KBGS).

2. Celem hodowli jest utrzymanie i rozwój użytkowości czyli przydatności łowieckiej obu ras posokowców.

3. Cel ten można osiągnąć tylko dzięki konsekwentnej hodowli z psami które są zdrowe, zdolne do pracy, sprawdzone w praktyce łowieckiej i ocenione na wystawach wg standardów FCI.

4. Pieczęć umieszczona w rodowodzie psów wyhodowanych przez Członków zrzeszonych w ISHV, gwarantuje cele zawarte w punkcie 1 do 3.

5. Pieczęcią Użytkowości dysponują wyłącznie Doradcy Hodowli Członków ISHV. Nie wolno wykonywać duplikatów. Kolor pieczęci jest czerwony. Tylko upoważniony Doradca Hodowli jest uprawniony do wstawiania pieczęci w rodowodzie, gwarantując tym samym wraz ze swoim Zrzeszeniem o przestrzeganiu kryteriów zawartych w punkcie 1 do 3.

6. Wymiana posokowców pomiędzy Członkami ISHV następuje przez Doradców Hodowli, którzy w tej materii winni być w stałym kontakcie. Poszczególni Członkowie wymieniają corocznie listę, mówiącą o pierwszym pobycie szczeniąt.

7. Przyjmując i stosując Pieczęć Użytkowości, Członkowie zobowiązują się do zachowania wyżej wymienionych reguł.

8. Przy nadużyciach Zarząd ISHV może zażądać zwrotu Pieczęci.

Wymogi dotyczące uzyskania Pieczęci Użytkowości w Klubie Posokowca Członku ISHV.

1. Zarząd ISHV powierzył Klubowi Posokowca w Polsce dwie Pieczęcie Użytkowości, jedną dla posokowców hanowerskich, drugą dla posokowców bawarskich. Są to ośmiokątne pieczęcie w kolorze czerwonym. W ośmiokącie umieszczono podwójny okrąg z napisem dużymi literami; INTERNATIONALER SCHWEISSHUNDVERBAND ISHV.

Pośrodku pieczęci w górnej części znajduje się stylizowana głowa posokowca, poniżej której jest podkreślony napis; LEISTUNGSZUCHT. Poniżej podkreślenia znajduje się cyfra:

–          dla posokowców hanowerskich cyfra – 8

–          dla posokowców bawarskich cyfra – 18

2. Do uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV upoważnione są posokowce które posiadają:

–          uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP,

–          badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,

–          dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanej Poszukiwaniem Postrzałka (PP),

–          szczenięta po rodzicach posiadających Pieczęć Użytkowości mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV.

 

VI. DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE

1. Członkowie klubu zobowiązują się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu posokowców lub dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanej Poszukiwaniem Postrzałka (PP).

2. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych o miotach i ilości szczeniąt oraz o posiadanych posokowcach.

3. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds. użytkowości o pracy swoich posokowców w postaci rocznych zestawień poszukiwań.

4. Sprzedaż posokowców poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.

5. Kupno posokowców z klubów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.

6. Krycia zagranicznymi reproduktorami z klubów członkowskich ISHV jak również krycia zagranicznych suk (z klubów członkowskich ISHV), odbywają się za zgodą v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.

7. Importowane posokowce uzyskują status suki hodowlanej lub psa reproduktora pod warunkiem posiadania:

–          uprawnień hodowlanych zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

–          ZKwP,

–          badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,

–          dyplomu z Konkursu Pracy Posokowców (lub jego zagranicznego odpowiednika) lub

–          dyplomu z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego

–          odpowiednika).

8. Szczenięta po importowanych posokowcach mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV na takich samych zasadach jak szczenięta po krajowych rodzicach.

 

VII. OPŁATY NA RZECZ KLUBU

1. Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV uchwaliło opłaty hodowlane na rzecz klubu za:

–          uzyskanie zgody na krycie suki reproduktorem z zagranicznego klubu członkowskiego ISHV,

–          sprzedaż szczenięcia do innego klubu członkowskiego ISHV,

–          sprowadzenie do Polski posokowca z innego klubu członkowskiego ISHV,

–          krycie zagranicznej suki z klubu członkowskiego ISHV klubowym reproduktorem.

2. Wysokość opłat za wymienione wyżej czynności hodowlane uchwala WZ.

3. Opłaty wnosi się na konto klubu lub do Skarbnika Klubu.

4. Opłata staje się wymagalna po wydaniu zgody na ww. czynność hodowlaną.