Zarząd Klubu Posokowców Polskiego Związku Łowieckiego

zwołuje na dzień 10 kwietnia (niedziela) 2022 r. na godz. 1100

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

które odbędzie się w „Zamku Bożejów”, w Bożejowie k/Kluczborka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań oraz głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Omówienie planów Klubu Posokowca na 2022 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał, głosowanie nad wnioskami.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.